ಕವಿತೆ ಬರೆಯಲಾಗದ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ

ಕವಿತೆ
ಬರೆಯಲಾಗದ ಬ್ರಹ್ಮ
ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ

ಒಂದೇ ಕವಿತೆಗೆ
ಹಲವು ಮುಖಗಳಿವೆಯಂತೆ!
ನಿನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ<

ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ ನಾನು
ಕವಿತೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗದೆ
ಒದ್ದಾಡಿದೆ…

ನೀನು ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ
ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ
ಮೈ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು

ಕವಿತೆಯೇ
ಅಲ್ಲದ ಪದಗಳಿಗೆ
ಕವಿತೆ ಅಂದುಬಿಟ್ಟೆ

ಈಗ
ಮಾತನಾಡಲು ನೀನಿಲ್ಲ
ನಾನು ಮೌನಿಯಾಗಲೇ ಮತ್ತೆ..

ಈ ಕವಿತೆಯ
ಒಂದೊಂದು ಚರಣಗಳಿಗೂ
ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ, ಈಗ

ಥೇಟ್ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆಯೇ…

ಪ್ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ
ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮ
ಈಗ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ

Author: Praveen Chandra Puttur

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟೈಂ ಹಿರಿಯ ಉಪಸಂಪಾದಕ. ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದಕ. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ರಚನೆ, ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ. ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಬೆಸ್ಟ್.ಕಾಂನ ಸ್ಥಾಪಕ  ಓದುವುದು, ಬರೆಯುವುದು ಇಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ