ಬಣ್ಣಗಳು

This slideshow requires JavaScript.

ಬಣ್ಣಗಳೇ
ಬಣಗಳಾಗದಿರಿ
ವರ್ಣಗಳೇ
ವಿವರ್ಣಗಳಾಗದಿರಿ
ಬಿಳಿ ಪಾರಿವಾಳದ
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಬೇಕಿದೆ
ಜೊತೆಯಾಗಿರಿ
ನಲ್ಮೆಯ ನಾಳೆಯ
ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರೀತಿ ಬಣ್ಣ ಗೀಚಿರಿ
Author: Praveen Chandra Puttur

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟೈಂ ಹಿರಿಯ ಉಪಸಂಪಾದಕ. ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದಕ. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ರಚನೆ, ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ. ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಬೆಸ್ಟ್.ಕಾಂನ ಸ್ಥಾಪಕ  ಓದುವುದು, ಬರೆಯುವುದು ಇಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ