ಹನಿ ಹನಿ

ನೆನಪು
ನಿನ್ನ ನೆನಪು
ಸೂಜಿಮೊನೆ
ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಿದ ಹಾಗೆ
ಯಾತನೆ
ಹೆಜ್ಜೆ
ಅವಳ ಹೆಜ್ಜೆ ಸದ್ದಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ಆದರೆ
ಅವಳ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ
ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ
ತಾಳ
ಅಂದಿನ
ಹುಡುಗಿಯರ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ
ಗೆಜ್ಜೆಯ ಸದ್ದಾಗಿತ್ತು ತಾಳ
ಇಂದಿನ
ಹುಡುಗಿಯರ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ
ಹೈಹೀಲ್ಡ್‌ನ ಸದ್ದೇ
ಬ್ಯಾಂಡುಮೇಳ
Author: Praveen Chandra Puttur

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟೈಂ ಹಿರಿಯ ಉಪಸಂಪಾದಕ. ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದಕ. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ರಚನೆ, ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ. ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಬೆಸ್ಟ್.ಕಾಂನ ಸ್ಥಾಪಕ  ಓದುವುದು, ಬರೆಯುವುದು ಇಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ