ಆಗಮನ

ಕಷ್ಟಗಳುಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆಸದ್ದಿಲ್ಲದೆಬರುತ್ತವೆಪ್ರೀತಿಯಹಾಗೆ

ಅರ್ಥ

ಅವಳ ಮಾತಿಗೆಹಲವು ಅರ್ಥ ಇದೆಅದೇರೀತಿಮೌನಕ್ಕೂ

ಸೋಲು

ಮಾತಿಗೂ ಮೌನಕ್ಕೂಜಟಾಪಟಿಕೊನೆಗೆಸೋತ ಮಾತುಮೌನಕ್ಕೆಶರಣಾಯಿತು

ಪ್ರಶ್ನೆ

ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟುನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದವಳುಅಕ್ಷಯಜೇನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಳು

ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳು ನಿನಗಾಗಿ

ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಬ್ರಹ್ಮನ ಮೇಲೆದೇವತೆಗಳುಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತೋಟದಲ್ಲಿಹೂವುಗಳುಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿನಿಂತಿವೆನಿನ್ನ ಮುಡಿಗೆರಳುಜೊತೆಗೆ ನಾನು … ನಿನ್ನಬೆಳದಿಂಗಳ ನಗುವಿಗೆಚಂದ್ರ ನಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ