ಕೋರಿಕೆ

ಕಸಬ್ ನನ್ನು
ಬೇಗ ಕಳುಹಿಸಿ
ಅಪ್ಸರೆಯರು
ಕಾಯುತ್ತಿರಬಹುದು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ  ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಕತೆ