ಗೆಜ್ಜೆ

ಅವಳ
ಹೆಜ್ಜೆ ಸದ್ದಗುವುದಿಲ್ಲ
ಆದರೆ
ಅವಳ
ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ  ರೇಷನ್