ಚಿನ್ನ

ಅಬಿನವ್ ಬಿಂದ್ರ
ಚಿನ್ನ ತಂದ
ನನ್ನಾಕೆ ಕೇಳಿದಳು
ನೀವು ಚಿನ್ನ ತಂದ್ರ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ  nenapu