ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಲುಗಳು

*************

ಕಡಲಾಳದಲ್ಲಿ

ಒಡಲಾಳದ
ಭೋರ್ಗರೆತ
ಭೂಕಂಪ
ಭರತ ಇಳಿತ
ಅನವರತ

***********

ಹೆಚ್ಹಿನ ಹೂವುಗಳು ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಅರಳುತ್ತವೆ
ಸಂಜೆಯದಾಗ ನರಳುತ್ತವೆ

ಸಂಜೆ ಹೂವು ಮಾತ್ರ ಸಂಜೆ ಅರಳುತ್ತದೆ
ಕತ್ತಲಿನತ್ತ ಹೊರಳುತ್ತದೆ

****************************

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ  ಮಳೆ ಕಂಬನಿ