ಸದ್ದು

ಅಂದಿನ
ಹುಡುಗಿಯರ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ
ಗೆಜ್ಜೆಯ ಸದ್ದಾಗಿತ್ತು ತಾಳ
ಇಂದಿನ
ಹುಡುಗಿಯರ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ
ಹೈ ಹೀಲ್ಡ್ ಸದ್ದೇ
ಬ್ಯಾಂಡು ಮೇಳ