ಮುತ್ತು

ಕಡಲ ಆಳದಲ್ಲಿ
ಇದೆಯಂತೆ ಕಪ್ಪೆಚಿಪ್ಪು
ಬೇಕಿತ್ತು
ನನಗೆ ಮುತ್ತು