ಸ್ನೇಹ

ನಾನಿರುವಾಗ
ನಿನಗೇನು ಕೆಲಸ ಎಂದು
ಪ್ರೀತಿ ಕೇಳಿತು
ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹ
ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಕಣ್ಣೀರು
ಒರೆಸಲು ಎಂದಿತು