ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳು ನಿನಗಾಗಿ

ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ
ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೇಲೆ
ದೇವತೆಗಳು
ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ತೋಟದಲ್ಲಿ
ಹೂವುಗಳು
ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ನಿಂತಿವೆ
ನಿನ್ನ ಮುಡಿಗೆರಳು
ಜೊತೆಗೆ ನಾನು …

ನಿನ್ನ
ಬೆಳದಿಂಗಳ ನಗುವಿಗೆ
ಚಂದ್ರ ನಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ