ಪ್ರಶ್ನೆ

ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು
ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದವಳು
ಅಕ್ಷಯ
ಜೇನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಳು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ  ಮಳೆ