ಸೋಲು

ಮಾತಿಗೂ ಮೌನಕ್ಕೂ
ಜಟಾಪಟಿ
ಕೊನೆಗೆ
ಸೋತ ಮಾತು
ಮೌನಕ್ಕೆ
ಶರಣಾಯಿತು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ  ಮರಳಿ ಗೂಡಿಗೆ