ಇಷ್ಟ

ಅವಳಿಗೆ
ಬೆಡ್ ರೂಂ ಇಷ್ಟ
ಆದರೆ,
ಮನೆಯದ್ದಲ್ಲ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ  ಅವಳು ಮತ್ತು ಅವನು