ಹನಿ ಹನಿ

ನೆನಪು
ನಿನ್ನ ನೆನಪು
ಸೂಜಿಮೊನೆ
ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಿದ ಹಾಗೆ
ಯಾತನೆ
ಹೆಜ್ಜೆ
ಅವಳ ಹೆಜ್ಜೆ ಸದ್ದಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ಆದರೆ
ಅವಳ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ
ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ
ತಾಳ
ಅಂದಿನ
ಹುಡುಗಿಯರ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ
ಗೆಜ್ಜೆಯ ಸದ್ದಾಗಿತ್ತು ತಾಳ
ಇಂದಿನ
ಹುಡುಗಿಯರ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ
ಹೈಹೀಲ್ಡ್‌ನ ಸದ್ದೇ
ಬ್ಯಾಂಡುಮೇಳ