ನೀನು ಒಂದು ಕ್ಷಣಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಾಗಸಾಗುವ ಸರತಿಸಾಲಿನ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿನಾನು ಬಂದು ಹೋದರೆನನ್ನ ನೆನಪ ಕನವರಿಕೆಗಳುಧನ್ಯ