ಬದುಕನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು- ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಏನೆಲ್ಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಣ ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ […]