ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಗೆ ಕಾಯುತಿದ್ದಳುಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿಗೆಬೆದರಿಬೆವರಿದಳು

ಅವಳು ಜಿಂಕೆಯದಾಗಅವನು ಚಿರತೆಯಾದ.. ಅವಳು ಹೂವಾದಾಗಅವನು ದುಂಬಿಯಾದ.. ಆದರೆ,ಅವಳು ತಾಯಿಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರಅವನು ಕಾಣೆಯಾದ

ಕಸಬ್ ನನ್ನುಬೇಗ ಕಳುಹಿಸಿಅಪ್ಸರೆಯರುಕಾಯುತ್ತಿರಬಹುದು

ಕಷ್ಟಗಳುಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆಸದ್ದಿಲ್ಲದೆಬರುತ್ತವೆಪ್ರೀತಿಯಹಾಗೆ

ಅವಳ ಮಾತಿಗೆಹಲವು ಅರ್ಥ ಇದೆಅದೇರೀತಿಮೌನಕ್ಕೂ

ಮಾತಿಗೂ ಮೌನಕ್ಕೂಜಟಾಪಟಿಕೊನೆಗೆಸೋತ ಮಾತುಮೌನಕ್ಕೆಶರಣಾಯಿತು

ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟುನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದವಳುಅಕ್ಷಯಜೇನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಳು

ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಬ್ರಹ್ಮನ ಮೇಲೆದೇವತೆಗಳುಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತೋಟದಲ್ಲಿಹೂವುಗಳುಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿನಿಂತಿವೆನಿನ್ನ ಮುಡಿಗೆರಳುಜೊತೆಗೆ ನಾನು … ನಿನ್ನಬೆಳದಿಂಗಳ ನಗುವಿಗೆಚಂದ್ರ ನಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ

ನಿನ್ನ ನೂರಾರುಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಉತ್ತರನನ್ನಲ್ಲಿದೆಆದರೆಹೇಳೋಕೆಪದಗಳು ಇಲ್ಲ