ಗೆಜ್ಜೆ

ಅವಳ ಹೆಜ್ಜೆ ಸದ್ದಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆಅವಳ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ

bindu

ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಹೆಚ್ಹು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆಎಂದಾಗನಕ್ಕಳು…ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಅಷ್ಟೆನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗಜಾರಿತು ಅವಳ ಕಣ್ಣಲಿ ಒಂದು ಹನಿಬಿಂದು

ಸ್ನೇಹ

ಕನಸು ಬೆಳಕಾಗುವ ತನಕ…. ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲಾಗುವ ತನಕ …. ಮನಸು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ತನಕ.. ಪ್ರೀತಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ತನಕ.. ಆದರೆ ಸ್ನೇಹ ಬದುಕು ಇರೋ ತನಕ

ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾಕೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು

ಕಣ್ಣೀರು ನಿಮ್ಮದಾದರೆಕಣ್ಣು ನನ್ನದಾಗಲಿ ……….ಹ್ರದಯ ನಿಮ್ಮದಾದರೆಮಿಡಿತ ನನ್ನದಾಗಲಿ ……….ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹನಿಜವಾದರೆನಿಮ್ಮ ಉಸಿರು ನಿಂತಾಗಸಾವು ನನ್ನದಾಗಲಿ

ಹುಚ್ಚು kavana

ಆಕೆ ಬೆರಳುತೋರಿಸಿದಳುನಾ ಉಂಗುರತೊಡಿಸಿದೆ…. ಕೊರಳುತೋರಿಸಿದಳುತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದೆ ನಂತರಏನುತೋರಿಸಿದಲೆಂದುಹೇಳೋದಿಲ್ಲ