ರಸಪ್ರಶ್ನೆ: ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳ ಕಾವ್ಯನಾಮ- ಭಾಗ 3

Welcome to your ರಸಪ್ರಶ್ನೆ: ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳ ಕಾವ್ಯನಾಮ- ಭಾಗ 3

ಬೆಳ್ಳೂರು ಮೈಲಾರಯ್ಯ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಅವರ ಕಾವ್ಯನಾಮವೇನು?

ಬೆಟಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣಶರ್ಮ  ಅವರ ಕಾವ್ಯನಾಮವೇನು?

ಅಂಬಳ ರಾಮಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಕಾವ್ಯನಾಮವೇನು?

ಎ.ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಕಾವ್ಯನಾಮವೇನು?

ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರ ಕಾವ್ಯನಾಮವೇನು?

ರಾಮೇಗೌಡ ಅವರ ಕಾವ್ಯನಾಮವೇನು?

ವಿನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಕಾವ್ಯನಾಮವೇನು?

ವೆಂಕಟೇಶ ತಿರುಕೊ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ಕಾವ್ಯನಾಮವೇನು?

ಸಿದ್ದಯ್ಯಪುರಾಣಿಕ ಅವರ ಕಾವ್ಯನಾಮವೇನು?

ತಿರುಮಲೆ ರಾಜಮ್ಮ ಅವರ ಕಾವ್ಯನಾಮವೇನು?