ಚಲ್‌ ಮೇರಿ ಸೈಕಲ್‌

ಸೈಕಲ್‌ ಈಗ ಬಡವರ ವಾಹನವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಐಟಿ, ಬಿಟಿ ಎನ್ನದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಲ್ಲುವ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ನೇಹಿ ಸೈಕಲ್‌ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹಾಗೇ ಸುಮ್ಮನೆ…

http://www.vijayanextepaper.com/svww_index1.php

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ  ಕರು