ನನ್ನನ್ನುಸದಾ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತಿವೆನೆರಳು …ಜೊತೆಗೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು..!*********ಪ್ರೀತಿ ಹಿಮಾಲಯದ ತುತ್ತ ತುದಿಗೆ ತಲುಪಿ ಹಿಂತುರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀನರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದೆ ******ನೀನು ಕೈ ಕೊಟ್ಟಾಗ […]