ಪ್ರೇಮ ಕಹಾನಿಬರೆಯಲು ಕುಳಿತಾಗ ಏಳು ಗುಡ್ದದಾಚೆಮಮತೆಯ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿಹಅಮ್ಮನ ನೆನಪಾಗಿ ಕಾಗದದ ಕಹಾನಿಮೇಲೆಎರಡು ಕಣ್ ಹನಿ