ಊಸರವಲ್ಲಿ ನನ್ನೂರುದಿನ ದಿನವೂ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಸೂರು ಏರುತ್ತಿದೆ, ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಜೊತೆಗೆತೇರು ಎಳೆಯೋರಿಲ್ಲ ಹಳೆ ರಥಗಳು ಜಾತ್ರೆಗೆ..ಉಕ್ಕುತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯೋ ಮುನ್ನ ಕಾಯಿಸಿ ಬಡಿಯೋರಿಲ್ಲಬೇವು, ಬೆಲ್ಲ, […]

ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಚಂದಿರ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯದೂರದ ಚುಕ್ಕಿ ನನ್ನ ಸಖಿ….ನಾನು ರೆಕ್ಕೆ ಸೋಲದ ಎಲ್ಲೇ ಮೀರಿದ ಹಕ್ಕಿ…ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಯಸಿ ಹಾರುವೆ ಜಗವಿಡಿರೆಕ್ಕೆ ಸೋತರು ನಾನು ಸೋಲಲಾರೆ […]