ಕನಸು ಬೆಳಕಾಗುವ ತನಕ…. ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲಾಗುವ ತನಕ …. ಮನಸು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ತನಕ.. ಪ್ರೀತಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ತನಕ.. ಆದರೆ ಸ್ನೇಹ ಬದುಕು […]