ಕಷ್ಟಗಳುಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆಸದ್ದಿಲ್ಲದೆಬರುತ್ತವೆಪ್ರೀತಿಯಹಾಗೆ

ಮಾತಿಗೂ ಮೌನಕ್ಕೂಜಟಾಪಟಿಕೊನೆಗೆಸೋತ ಮಾತುಮೌನಕ್ಕೆಶರಣಾಯಿತು

ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಬ್ರಹ್ಮನ ಮೇಲೆದೇವತೆಗಳುಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತೋಟದಲ್ಲಿಹೂವುಗಳುಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿನಿಂತಿವೆನಿನ್ನ ಮುಡಿಗೆರಳುಜೊತೆಗೆ ನಾನು … ನಿನ್ನಬೆಳದಿಂಗಳ ನಗುವಿಗೆಚಂದ್ರ ನಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ

ನಿನ್ನ ನೂರಾರುಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಉತ್ತರನನ್ನಲ್ಲಿದೆಆದರೆಹೇಳೋಕೆಪದಗಳು ಇಲ್ಲ